Priser og trivselsregler - 2019

Alle nye  medlemmer som starter hos Tao kampsportklubb Oslo:

Årskontingent 600,- kr pr kalender år. Uavhengig av når man starter i løpet av treningsåret.

Startpakken i Taekwondo er kun engangspris  ( Gebyr for vipps er inkludert ) . 1381,-  kr  

( Startpakken fra  vår  07.06.2019  inkluderer: 

1-Tao Treningsdrakt (dobok), 2-hvitt belte, 3-Tao klubb logo, 4-Tao drikkeflaske, 5-Tao førstehjelpssett ,6-hvit T-shirt.)  7-Tao små Bag. 8-  kurs og lite Ninjasverd

I startpakken varene  kan endres i ettertid, utenom klubbdrakten (dobok).

 

 Priser og trivselsregler

 

   Priser for barn opp til og med 15 år

6  mnd medlemskap         1500,- kr          
      + Fakturagebyr . 50,- kr

                              Priser for ungdom fra 16 år til og med 18 år

6 mnd medlemskap       1 800,- kr
 

  + Fakturagebyr . 50,- kr

                                Priser for voksne fra 18 år og oppover

6 mnd medlemskap       2 100,- kr
 

  + Fakturagebyr . 50,- kr

 

Klubbens generelle medlemsvilkår følger av klubbens lover, dog presiseres følgende:  

 

Treningsavtale

(les vilkårene nøye)

 1. Om avtalen
  1. Disse medlemsbetingelsene er en del av avtalen mellom medlemmet og Tao kampsport Klubb Oslo, som består av treningsavtale (kontraktens forside/bakside) og følgende tilleggsvilkår/vedlegg.
  2. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i treningsavtalen og følge de anvisninger som Tao Kampsport Klubb Oslo gir, og de regler som gjelder ved treningsklubben.
  3. Tao Kampsport Klubb Oslo kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 6.4.
  4.  Medlemskapet/avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre.
  5.  Misbruk av kampsportene fører til øyeblikkelig utvisning fra treningsklubb.
  6. Tao kampsport klubb Oslo forbeholder seg retten til å utvise medlemmer ved brudd på reglement, truende, upassende, krenkende oppførsel o.l mot instruktører, styret eller medlemmer. Slik atferd fører til utvisning.
  7. Det at du ikke kjenner/har lest bestemmelsene i Tao Kampsport Klubb Oslo sin treningsavtale fritar deg ikke for straffeansvar eller gjeldende punkter.

 

 1. Medlemskap i Tao Kampsport Klubb Oslo
  1. Medlemskap i Tao Kampsport Klubb Oslo kan søkes av personer som ikke skylder penger til Tao for tidligere medlemskap, og har en allmenn god helsetilstand. Aldersgrense for å inngå medlemskap er 18 år. Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med Tao dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sin vegne.
  2. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i kontrakt.
  3. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å nytte treningsklubben.
  4. Tao Kampsport Klubb Oslo fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller personskader på studenter/tilskuere eller gjenstander. Herunder også tap og skader på klær og personlige eiendeler som oppstår under trening, eller som følge av opphold i treningsklubben eller eiendommen tilknyttet Tao Kampsport Klubb Oslo.

 

 1. Betaling
  1. INGEN innbetalte treningskontingenter/gradering/stevne/seminaravgifter o.l avgifter/kontingenter vil bli refundert. Alle påmeldinger/innmeldinger for gradering/stevne/seminar o.l er bindende.
  2. Årskontingent 600,- kr pr kalender år. Uavhengig av når man starter i løpet av treningsåret.
  3.  Faktura / Vipps gebyr. (fakturagebyr brev 50,-kr) kommer som tillegg. Gebyr for VIPPS er 2,25% av omsetningen, se Vipps sine vilkår for detaljer.
  4. Mislighold av betalingsforpliktelsene fører til utestenging fra Tao Kampsport Klubb Oslo inntil kravet med tillegg for renter og tilleggsomkostninger er betalt. Ved gjentatt sen innbetaling av kontingent/avgifter fra medlem eller foresatte, forbeholder Tao retten til utvisning av medlemmet.
  5. Ved sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe forsinkelsesrenter jf. forsinkelsesloven samt rettslig og utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuell senere tvangsfullbyrding. For innkreving av medlemsavgiften benytter Tao Kampsport Klubb Oslo sin samarbeidspartner NorKred A/S tlf- 78456020.
  6. Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav.
  7. Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt A vedtas. Varsel etter samme lov § 4-18 sendes meg på min oppgitte adresse
  8. Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7 hvor som helst min formue / gjenstander befinner seg.
  9. Det sendes faktura til alle medlemmer 1. Januar og 1. Juli hvert kalender år.

 

 1. Kommunikasjon, informasjon, og taushetsplikt
  1. Ved innmelding hos Tao Kampsport Klubb Oslo samtykker du til at Tao kan sende deg tilbud og nyheter via blant annet telefon, mobil og e-post. Du kan når som helst stoppe dette ved å melde deg av direkte ved å sende mail til Tao sitt styre.
  2. Medlemmet plikter å informere Tao Kampsport Klubb Oslo om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer, skifte av bank etc.).
  3.  Medlemmer og avsluttede medlemskap hos Tao kampsport klubb Oslo forplikter seg til å overholde lojalitet til klubben. Baksnakking, negative utsagn, rykte spredning, spredning av taushetsbelagt informasjon muntlig, via internett, eller skriftlig er brudd på treningskontrakten. Dette vil medføre straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner eller andre arbeidsrettslige følger. Taushetsplikten gjelder livet ut. Det at du ikke kjenner bestemmelsene fritar deg ikke for straffeansvar.

 

 1. Gradering, stevne, seminar og utstyrskrav.
  1. Alle medlemmer i Tao kampsport klubb Oslo kan velge å gjennomføre beltegradering, og delta på klubbstevne, se egne satser for gradering/stevne. Beltegradering og stevne er frivillig.
  2. Tao Kampsport Klubb Oslo krever at alle elever som er under 18 år, må ha en foresatte til stede på gradering/stevne/seminar/trening.
  3.  Medlemmet forplikter seg til å bruke utstyr/drakt som Tao Kampsport Klubb Oslo har godkjent.
  4. Minimum krav av nødvendig utstyr ved deltagelse på gradering/stevne/trening må overholdes. Se eget skriv for vilkår (Doc.1).
  5.  Retur av defekte varer /reklamasjon. Dersom du mener produktet ikke tilfredsstiller avtalen da den ble levert, må du innen (30 dager), kontakte styret i Tao med detaljer om produktet og skaden/defekten. Når Tao har kvittert for det returnerte produktet vil vi undersøke det nøye og innen rimelig tid gi deg tilbakemelding om din rett til erstatning (dersom denne foreligger). Beslutningen tatt av Tao er absolutt og kan ikke påklages i etterkant.

 

 1. Endring i avtale
  1. Oppsigelsestiden hos Tao Kampsport Klubb Oslo er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.
  2. Det enkelte medlemmet har selv ansvaret for å si opp treningskontrakten. Oppsigelsen må skje skriftlig eller ved oppmøte direkte hos Tao Kampsport Klubb Oslo. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen bindingstidens utløp, vil kontrakten fortsette. Skriftlig oppsigelse kan innleveres via e-post, utmeldingsskjema på web side eller for hånd hos Tao Kampsport Klubb Oslo. Dersom medlem ikke mottar bekreftelse på mottatt oppsigelse innen 14 dager, må medlemmet selv ta kontakt med Tao Kampsport Klubb Oslo.
  3. Tao forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket tilbud i ferier, og ved redusert adgang til skolens gymsaler/treningslokaler. Tao forbeholder seg videre retten til å justere treningstider fortløpende.
  4. Tao Kampsport Klubb Oslo har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår.

   

 

Kontakt mobil :Leder  Lars Ngren  46131991

Helst E-mail 

tao.kampsport.oslo@gmail.com

   

Hovedinstruktør  Melek shirin Mert

shirin_kh@hotmail.com

   

Sportssjef  :Master/Sifu  Farhad Berge

farhadberge@gmail.com

   
     

Mvh.

Styret /v
Lars Nygren

Epost: tao.kampsport@hotmail.com

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priser og trivselsregler - 2019